montse-romano
Montse Romano

L’estiu del 2012, TOTS els Grups Municipals, llevat del d’Esquerra Republicana, van impugnar els Acords del Ple de l’Ajuntament celebrat el 3 d’agost, en tot allò relatiu al que es va anomenar per l’equip de Govern, “Procés de Funcionarització”, incloent, en el mateix, amortitzar determinades places de treballadors i crear i/o transformar llocs de treball, com a funcionaris, per a d’altres.

Aquest procés que hauria d’haver-se pactat amb els representants dels treballadors i amb els Grups Municipals, degut a la seva manifesta importància, es va executar de manera unilateral, AMB L’OPOSICIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, i amb una sèrie de decisions que feien sospitar que es volia fer funcionaris d’aquesta Administració a determinats “càrrecs de confiança”. Aquest fet, juntament amb la impossibilitat legal d’iniciar un procés d’aquesta naturalesa, van obligar a interposar un Recurs Contenciós-Administratiu que, finalment, es va seguir només en nom d’un Grup – PPC- tota vegada que d’haver-ne seguit 4 (un per cada Grup Municipal impugnant) es podien meritar taxes judicials reiteratives. Per tant, va ser una decisió conjunta i des de aquest moment portem el cas el despatx d’advocats Set Grup. Advocats.

Qui ens portara la defensa fins e final. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en Sentència de 8 de juny de 2015, va determinar amb absoluta claredat, que el procés dut a terme pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana, amb el seu Alcalde al capdavant, ERA NUL DE PLE DRET, es dir, havia infringit l’ordenament jurídic d’una manera absolutament clara. Aquesta sentència del TSJC, posa de manifest pels treballadors afectats els següents problemes: tres acomiadats al marge de la Llei i indemnitzats per sota del que els hi pertocava –sense que el Comitè d’Empresa els recolzes-, una amortització d’una plaça de funcionari de la Policia què suposava un cost major per l’Ajuntament i, una sèrie de personal laboral afectats per una convocatòria de places de funcionari declarada il·legal.

El Govern Local d’Esquerra Republicana, segons sembla, era conscient de la possible nul·litat de la seva actuació, com ho demostra el fet de que els Acords de 8 de setembre de 2014, els quals executen, en part, el procés de funcionarització, inclogué un punt Setè en el que, específicament, l’Ajuntament es compromet a indemnitzar als funcionaris a qui s’anul·li el seu nomenament per impugnacions, i a satisfer tots els deures municipals per retornar-los a la seva condició de personal laboral.

Fet que, suposadament, sembla respondre als dubtes del Grup d’Esquerra Republicana, de que la seva actuació no resulta conforme a la Llei. Haurà de ser motiu d’examen, en el seu cas. Malgrat tots el intents per part del PPC de Caldes de Montbui, des de Juny de 2015, per tal d’evitar patiment als treballadors afectats, encara no s’ha pogut arribar a cap acord. En la mateixa línia, ens vam avenir a asseure’ns a una taula de negociació amb el Comitè d’Empresa, qui es va brindar a actuar de mediador amb l’Equip de Govern d’Esquerra Republicana. La bona voluntat d’aquesta part -demostrada amb la lluita a favor dels treballadors acomiadats il·legalment, i per restablir al seu lloc de treball a una treballadora a qui se li va amortitzar la plaça al marge de la legalitat, com a establert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- s’ha vist traïda per part del Grup d’Esquerra Republicana, que li ha presentat una denúncia penal davant els Jutjats per defensar als treballadors, i que ha de declarar el proper 13 de maig com a investigada, tot i que el Jutjat havia arxivat la denúncia en una primera ocasió.

En aquest línia d’actuació en favor dels treballadors de l’Ajuntament, el proppassat dimarts dia 23 de Febrer, a través del serveis Jurídics del PPC, es va lliurar una proposta inicial de treball als membres del Comitè Empresa. Se’ns va comunicar que en data 3 de març se’ns donaria una resposta per part del Govern d’ERC. Malauradament el dia després, divendres, se’ns informa que l’Alcalde ha decidit demanar un dictamen jurídic extern, demorant el possible acord de nou: novament, la voluntat política d’ERC es manté al marge del patiment dels treballadors. Aquesta part amb paciència i bona voluntat acceptarà atendre aquesta resposta pel part del Govern, un temps prudencial.

Tot fent esment que en el proper més de Juny, farà un any de la Sentència del TSJC declarant nul·la de Ple Dret l’actuació del Govern d’ERC. En cap cas, i així ha de quedar palès, el PPC a Caldes de Montbui i, en el seu nom, la Regidora Montserrat Romano Bosch, NO té cap intenció de trencar amb el seu compromís, fet públicament, per arribar a un acord amb el Govern. Tot i així s’ha de tenir en comte la responsabilitat moral front els treballadors afectats que recau sobre aquesta Regidora, i la responsabilitat legal que representa pel Grup d’ERC la No execució de la Sentència del TSJC.

Per últim hem d’aclarir que hi ha hagut un intent malintencionat de fer confondre a la gent: el que vol el PPC i aquesta Regidora és que es compleixi la Llei a l’igual que tots els Regidors implicats en aquelles dates. Res més. I en cap cas el compliment de la Llei i la Sentencia del TSJ ha de comportar cap acomiadament, sinó tot el contrari: l’execució de la Sentència ha de comportar la readmissió d’aquells treballadors acomiadats il·legalment i la seva indemnització, la no amortització de la plaça d’Aux.de la Policia, i que la resta dels acords de funcionarització no incloguin cap persona que hagi estat càrrec de confiança. L’únic que es va perseguir, sempre, va ser el compliment rigorós de la legalitat per part d’una Administració Pública, governada per majoria absoluta d’ERC, que, com s’ha demostrat, no va fer les coses d’acord amb la Llei. I ara, els vilatans i els treballadors afectats en patim les conseqüències i les despeses ocasionades.

Montserrat Romano i Bosch

Regidora del PPC a Caldes de Montbui