Sergi Mingote
Sergi Mingote

Molt Honorable President,

Em primer lloc, vull felicitar-lo per la seva elecció com a 130è President
de la Generalitat de Catalunya.

Més enllà de la ideologia i del color polític, ens uneix la nostra vocació
de servei públic i, fins fa només uns dies, la nostra responsabilitat com a
alcaldes, al capdavant dels nostres respectius ajuntaments.

És per això i com a alcalde de Parets del Vallès, i tenint en compte la
seva sensibilitat i coneixement de quines són les necessitats urgents del
món local, vull demanar-li la seva ajuda en alguns temes que afecten
directament al meu poble i a alguns dels meus veïns i veïnes.

Li demano que la Generalitat de Catalunya no tanqui cap línia de P3 al
nostre poble. L’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota
la ciutadania té dret a accedir i l’administració té el deure de
garantir-ho en condicions de qualitat i d’igualtat. En una reunió
mantinguda amb Serveis Territorials Vallès Oriental-Maresme, ens va
comunicar a l’Ajuntament de Parets del Vallès la necessitat de suprimir una
línia de P3 per al curs 2016-2017 fruit de l’estudi de planificació sobre
el cens de naixements i el descens de natalitat a la nostra vila. En el
decurs de la trobada, se’ns va plantejar les dues escoles susceptibles de
perdre aquesta línia: Escola Lluís Piquer o Escola Pau Vila. Des del primer
moment hem manifestat la nostra disconformitat davant el possible tancament
de cap línia a les escoles del nostre municipi. Des del Servei d’Educació
proposem negociar amb el Departament d’Ensenyament per aconseguir mantenir
l’oferta de les línies actuals d’escola pública i, si cal, es prenguin les
mesures adients atenent els resultats de la preinscripció del curs
2016-2017, és a dir, que sigui la demanda de la ciutadania la que determini
si s’ha de reduir l’oferta pública o no.

D’altra banda, esperem que com a alcalde que ha estat fins fa només uns
dies, doni solució d’una vegada al deute acumulat pel Govern català amb els
Ajuntaments. En el nostre cas,
ens deuen més de dos milions d’euros, amb els quals podríem desenvolupar
moltes accions que teníem al cap. Hem dut a terme el pla d’acció del
municipi amb els diners que teníem i sense comptar amb el que ens deuen,
però és cert que hi havia alguns recursos compromesos destinats a serveis
bàsics per part de la Generalitat que no estan arribant. Només demanem que
s’actuï amb una certa responsabilitat. Estem preocupats perquè el deute és
cada vegada més gran i no ens donen resposta.

Finalment i com a alcalde, l’esperono a desenvolupar la Llei de Governs
Locals. El finançament del món local continua essent la gran assignatura
pendent. Cal una nova Llei Local catalana que aclareixi també el tema de
les competències. Hi ha d’haver una correspondència entre el que tens
l’obligació de fer amb els ingressos que tindràs per fer-ho. Els
ajuntaments són governs locals. Tot allò que afecta els ciutadans, com en
el cas dels serveis públics, s’ha de gestionar des de l’administració més
propera.

Tenint en compte que vostè ha estat alcalde, espero una major sensibilitat
envers el món local i les nostres necessitats que redunden directament en
els serveis que des dels nostres pobles, viles i ciutats, donem als
catalans i les catalanes.

Atentament,
Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès.