Sobre Fir Fuset i Roca Associats

febrero 18 09:43 2016 Print This Article
Benvolgut Sr. Director,

Em poso en contacte amb Vostè a petició dels legals representants de la
societat *FIR FUSET I ROCA ASSOCIATS SCP (FiR) *per tal de comunicar-li que
l'article publicat al seu diari en data 11/02/2016  "
*​Una empresa il·legal de seguretat s'hauria fet càrrec de esdeveniment a
Berga i Avià"*, conté manifestacions/informacions que són totalment falses
i incorrecte, que no han estat confrontades motiu pel qual perjudiquen
greument diferents drets de la meva empresa.

En el dit article s'afirma erròniament que la  *FIR FUSET I ROCA ASSOCIATS
SCP *presta serveis sense estar inscrita en el Registre Especial d'Empreses
de Seguretat i que és una empresa del sector de "Restaurants".

Erròniament també es diu que son vigilants de seguretat i que porten porres
amb estelades.

En primer lloc cal rectificar que FiR no ofereix vigilants de seguretat,
sinó *personal de controlador d'accés*, motiu pel qual* no ha d'estar
enregistrada en el Registre Especial d'Empreses de Seguretat per la
senzilla raó que no ho és.*

En segon lloc, cal rectificar que  Fir no es 'una empresa donada d'alta en
el sector del Restaurant, sinó que està donada d'alta per la *prestació
d'espectacles, *tal i com s'ha explicat anteriorment.

En tercer lloc, els empleats de Fir no porten "porres amb estelades", atès
que es tracta de personal controlador d'accés que no pot portar porres.

Adjunto amb el present correu la consulta davant del SG de Tributs Locals i
el model 036 "Declaració d'activitats econòmiques i locals" que acrediten
els efectes exposats.

Per aquests motius, en aplicació de l'art.1 i ss de la Llei 2/1984, de 26
de març, del Dret de Rectificació els requereixo expressament i formalment
per tal que publiquin, en l'improrrogable termini de 72 hores, en el seu
diari digital i format paper, en la mateixa secció en què fou publicada la
notícia incorrecte les rectificacions demanades, fent expressa reserva de
l'exercici de les accions judicials que em corresponguin fins a què es
duguin a terme les rectificacions.

Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment

Advocat Benet Salellas Vilar
  Categories: